Transitie010

De stip op de Rotterdamse horizon voor zorg en welzijn in 2030.

Op welke wijze organiseren wij gezondheid en welzijn van burgers organiseren in de toekomst? En wat vraagt dit van inwoners en leefomgeving, zorgprofessionals, technologie, financiering en organisatie van zorg? Op deze vragen worden in de Transitie010 antwoorden gezocht.

In juni 2020 hebben bestuurders uit de zorg, gemeente, het onderwijs en zorgkantoor het proces opgestart om te komen tot een integrale Regionale Transitie Agenda. Als vertrekpunt is de 3D print van de toekomst van zorg gebruikt die door deRotterdamseZorg is ontwikkeld. Er is vervolgens een inhoudelijke inventarisatie uitgevoerd, waarbij er bestaande perspectieven op de toekomstige opgave zijn opgehaald bij bestuurders.

Daarnaast is er een kopgroep ingericht, met experts en ervaringsdeskundigen uit alle geledingen van de regio om gezamenlijk een helder beeld te creëren van de transitieopgave voor zorg en welzijn in Rotterdam Rijnmond.

Het resultaat is een concept integrale Transitie Agenda voor de organisatie van zorg en welzijn in de regio Rotterdam Rijnmond, met een coalitie van partijen die de energie en motivatie hebben om deze beweging verder te brengen. Het doel van deze notitie is om de organisatie van deze coalitie verder vorm te geven. DeRotterdamseZorg heeft Regionale Transitie Agenda 2030, vanuit het arbeidsmarktperspectief, vorm gegeven in de 3D Print.

Bekijk hier de 3D Print.

Opgave Coalitie Zorg en welzijn 2030

De opgave van de Coalitie Zorg en welzijn 2030 is om de transitieagenda te concretiseren, een overzicht te creëren van lopende en nog benodigde interventies en met een lokale/wijkgerichte benadering onderzoeken en experimenten op te starten die bijdragen aan de maatschappelijke opgave. De opdracht van de coalitie haakt aan op de contourennota van VWS, het Preventieakkoord, Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp, branche specifieke visiestukken en deelt uitgangspunten als regionalisering, ketensamenwerking en versnelling van de transitie ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’.

Resultaat

Het beoogde resultaat is een ambitieuze, gelaagde transitieaanpak voor de organisatie van zorg en welzijn in de regio Rijnmond, met concrete onderzoeken en experimenten op wijkniveau en een leidende coalitie van partijen die impact behalen op het toekomstbestendig organiseren van de zorg in 2030. Na afronding van dit transitieproces hebben we in beeld op welke wijze wij gezondheid en welzijn van burgers organiseren in de toekomst, wat dit vraagt van burgers en professionals, wat dit vraagt van de inrichting van zorg en welzijn, hoe sociale en technologische innovaties kunnen bijdragen aan dit toekomstbeeld en welke bewegingen er geborgd moeten worden om ook aan de toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen.

Vier thema’s

  1. Preventie en gezondheid
  2. Organisatie en regie
  3. Zorgprofessionals
  4. Technologie

Om de zorg in de toekomst goed en betaalbaar te houden, moet meer regionale afstemming plaatsvinden tussen zorginstellingen, onderwijs, zorgverzekeraars, zorgkantoor en gemeenten. Vanuit de Transitie010 brengen vier gemotiveerde partijen deze beweging verder op gang. Elke partij uit deze ‘kopgroep’ is verantwoordelijk voor een van de vier hoofdthema’s. Welzijn In 010 (WIN010) trekt preventie en gezondheid, domeinoverstijgende samenwerking wordt aangejaagd door Samergo, het thema zorgprofessionals is in vertrouwde handen bij deRotterdamseZorg en de Rotterdam eHealth Agenda is verantwoordelijk voor technologie.

Thema technologie

De Rotterdam eHealth Agenda neemt het thema ‘Technologie’ voor haar rekening en werkt, samen met RijnmondNet en de andere belangrijkste partners in de stad, de verschillende deelonderwerpen uit.

Scenario: wat als we niets doen?

Patiënten, en burgers in het algemeen, zullen in toenemende mate gepersonaliseerde adviezen willen op basis van inzichten uit hun data. Zorginstellingen worden ingehaald door commerciële partijen die ’On demand’, snel, efficiënt, datagedreven en gebruiksvriendelijk kunnen leveren.
Technologie voor zorg en welzijn bestaat steeds meer veel losse apps en apparaten. Afstemming tussen verschillende technologieën ontbreekt, evenals aandacht voor de hanteerbaarheid en overzichtelijkheid voor gebruikers. Hierdoor wordt data niet benut voor het verbeteren van vitaliteit, preventie en vroege diagnostiek.

Technologie ten dienste van de inwoners

We willen in 2030 dat:
Zorgtechnologie ten dienste staat van de inwoner, dat de inwoner zorg kan ontvangen waar en wanneer hij/zij dat wil en eigenaar is van zijn eigen data.

Hiervoor is het nodig dat:
Er standaarden zijn voor data-uitwisseling, er nieuwe producten en businessmodellen komen waarbij preventie een businesscase is, de klantervaring van zorg hetzelfde is als bij reguliere dienstverlening en dat zorgprofessionals gewend zijn om te werken met (zorg)technologie en data omdat dit standaard onderdeel is van het curriculum.

Activiteiten:
Het organiseren van standaardisatie in gegevensuitwisseling, het organiseren van een PGO voor de inwoner, het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten en businessmodellen, het opleiden/trainen van zorgprofessionals in de omgang met technologie en data, het ontwikkelen van een populatiedashboard van gezondheid op regioniveau door geïntegreerde data.

Mee doen of mee denken over de weg naar de stip op de horizon in 2030?
Mail Jan Pons op jan@rotterdamehealthagenda.nl of ga naar Transitie010.