Gemeente Rotterdam

De gemeente benoemd in e-health als een van de belangrijke elementen voor ondersteuning zorg en welzijn in de komende jaren.
In verschillende beleidsnota’s wordt e-health nadrukkelijk benoemd.

Samenwerkingsagenda Rotterdam, ouder en wijzer (december 2018)

Rotterdam krijgt te maken met een dubbele vergrijzing. Tot 2035 neemt het aantal 65+’ers in Rotterdam met ruim 30.000 toe van 97.000 naar 129.000. Zij vormen straks één vijfde van de totale Rotterdamse bevolking. Dit biedt de stad kansen. Een groeiend aantal mensen blijft langer gezond en vitaal en een groot deel van hen blijft langer actief en betrokken bij de stad. Zo doen ouderen veel vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld door actief te zijn binnen het verenigingsleven, de religieuze gemeenschappen en de zorg. Daarnaast zijn zij vaak actief betrokken bij de opvoeding van hun kleinkinderen of zorgen zij als mantelzorger voor hun partner of andere naasten.

De afgelopen jaren hebben partijen in de stad al veel in gang gezet om te zorgen dat Rotterdam klaar is voor deze toekomst. Met deze samenwerkingsagenda wil de gemeente een flinke stap verderzetten en de krachten in de stad bundelen. Centraal in de aanpak staan de huidige en toekomstige ouderen zelf. Hun ideeën, kennis en ervaring zijn van groot belang voor de stad en vormen een bron van inspiratie. Ouderen hebben zelf de regie over de invulling van de derde levensfase en een goede voor- bereiding helpt hen om daar zo optimaal mogelijk van te profiteren.
De gemeente wil onze de graag ondersteunen en benadrukken daarbij de betekenisvolle bijdrage die zij leveren aan de stad.
Rotterdam wil voorbereid zijn op de veranderende bevolkingssamenstelling en ziet deze opgave als een opdracht om samen met ouderen mee aan de slag te gaan.

De gemeente realiseert zich dat ‘de oudere’ niet bestaat. Ouderen hebben hun eigen wensen en behoeften. Ook gaan zij allemaal anders met veranderingen om. Omdat we ouderen willen uitdagen en ondersteunen, zullen we daar zo veel mogelijk rekening mee houden en aansluiten bij de sleutelmomenten in het leven.

Ambitie

Ouderen krijgen passende, goede zorg en ondersteuning. Professionals werken samen en stemmen hun acties af, waarbij uitgangspunt is dat de oudere zelf zo lang mogelijk de regie houdt. Kwetsbaarheid en zorg- en ondersteuningsvragen worden gesignaleerd, ook wanneer ouderen zelf niet tijdig aan de bel trekken. Respect voor de eigen regie en samenwerken tussen formele en informele zorgverleners vormen de basis.
Technologie wordt in de zorg steeds belangrijker. Technisch is er al heel veel mogelijk, in de praktijk wordt e-health nog beperkt ingezet. Het gebruik van e-health door en voor ouderen neemt toe ter ondersteuning van de eigen regie en de redzaamheid.
De gemeente bevordert het gebruik van e-health door en voor ouderen binnen de zorg en ondersteuning ter bevordering van de eigen regie en de redzaamheid.
Plaatje + link naar samenwerkingsagenda

Gezond010: het akkoord

Op dit moment heeft bijna de helft van alle volwassenen in Rotterdam overgewicht. Daar wil de gemeente zicht niet bij neerleggen: hoog tijd voor meer preventie. Dat vraagt om inzet van gemeente, partners in de stad en wetenschap.
Op drie punten gaat dit preventie-akkoord stevig inzetten.

  1. We moeten zelfzorg serieus nemen, want de digitalisering biedt ons prachtige kansen. Een app op je telefoon of ‘wearabels’ kunnen iedereen helpen om zelf de verantwoordelijk voor je gezondheid op te pakken. Dat gaat verder dan checken of je overdag wel genoeg beweegt. Met apps kun je ook je slaapritme checken en verbeteren, of zelfs stress monitoren. Meer zelfzorg biedt de stad en u geweldige kansen.
  2. De gemeente zet in op beperkende maatregelen, om de balans in de voedselomgeving te herstellen en bijvoorbeeld het aanbod aan fastfood te beperken. Tegenover elke euro voorlichting over gezonde voeding, wordt tweeduizend euro besteed aan reclame voor ongezonde producten. Bewust, maar vooral juist onbewust worden veel mensen hierdoor aangespoord ongezonde voedselkeuzes te maken. Lokaal moeten we kijken naar de mogelijkheden. Gezonde voeding moet overal net zo gemakkelijk te kopen zijn als ongezonde voeding. We willen een eerlijke kans voor gezond voedsel.
  3. De gemeente wil inzetten op een wijkpreventieketen waarin preventieve zorg en curatieve zorg beter samenwerken, met meer synergie. Een voorgeschreven pil van de huisarts helpt simpelweg minder goed tegen de gevolgen van een ongezonde leefstijl dan coaching van een leefstijlcoach.

E-health wordt daarbij ingezet als middel om de gezondheid en vitaliteit van Rotterdammers te verbeteren.
E-health wordt ingezet om persoonlijke gezondheidsinformatie inzichtelijk en toegankelijk te maken waardoor (juist kwetsbare) Rotterdammers (weer) de regie kunnen pakken en meer grip krijgen op hun gezondheid.
E-health biedt ondersteuning om gezond te kunnen leven en maakt zelfzorg mogelijk. Zelfzorg leidt naar meer zelfstandigheid en minder afhankelijkheid van professionals.

De gemeente zoekt samen met de partners antwoorden op:
Hoe vergroten we de acceptatie en het gebruik van bestaande eHealth toepassingen binnen Rotterdam onder de bewoners, de zorgprofessionals, welzijns- en zorgorganisaties?
Hoe kan technologie waaronder eHealth en het online platform Zorgzaam 010 bijdragen aan het versterken van de wijkpreventie- keten/ de juiste zorg op de juiste plek?
Plaatje + link naar Gezond010

Startnotitie Zorg, Welzijn en Jeugdhulp (juni 2019)

Als we vooruitkijken, naar de ontwikkelingen in Rotterdam maar ook daarbuiten, dan zien we dat er veel op ons af komt. De bevolkingssamenstelling verandert. De samenleving ook. Er komen nieuwe technologieën op en oude verdwijnen.

De bevolkingsprognose van Rotterdam voorspelt een groei van ten minste 60.000 mensen naar 690.000 inwoners in 2035. Ook de samenstelling van Rotterdam verandert; er komen meer ouderen, meer migranten en meer eenpersoonshuishoudens. Rotterdam is een stad met 206 nationaliteiten, een stad waar niemand in de meerderheid is. Deze diversiteit neemt in de toekomst nog toe. Ze biedt kansen, maar er zijn ook risico’s.
De toenemende complexiteit van de samenleving en veranderingen in de economie, bijvoorbeeld minder vaste banen en meer tijdelijke contracten, zorgen voor grotere verschillen tussen kansarme en kansrijke groepen.

Wij staan voor gelijke kansen voor iedereen, met een vangnet voor de kwetsbaarste groepen. Cultuursensitiviteit in de zorg is daarbij een voorwaarde, zeker ook voor de oudere generaties en de nieuwkomers.
De steeds snellere technologische ontwikkeling, digitalisering en robotisering hebben grote impact op de samenleving, economie en arbeidsmarkt.
Dit biedt kansen voor de zorg. E-health en robotica kunnen onderdelen van de zorg beter, sneller en betaalbaarder maken, als ze tenminste slim en verantwoord worden toegepast. De opkomst van de digitale wereld verandert de manier waarop we leven, communiceren en onze tijd besteden.

We brengen nu al een substantieel deel van onze tijd online door; dat wordt alleen maar meer. We hebben steeds meer toegang tot informatie en dat vergroot onze kennis. We worden individualistischer, terwijl we in contact staan met de hele wereld. Verbondenheid wordt op een nieuwe manier georganiseerd; mensen sluiten zich vaker aan bij gelegenheidsverbanden en zoeken elkaar ook online op.

Wil jij ook samen met ons succes boeken?